DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Boxer Morava Adventures

 

                                           BOXER MORAVA  z. s.

                                                                       Stanovy spolku

 

                                                                                    Čl. 1

                                                                            Název a sídlo

BOXER MORAVA z. s. má sídlo na adrese Dolní 3731/16  Prostějov  79601

  

                                                                                   Čl. 2

                                                                            Účel spolku

Účelem spolku je realizace sdružovacího práva občanů k organizování a výkonu jejich zájmové činnosti v oblasti propagace a popularizace jména výrobce motocyklů BMW, provozování a užívání motocyklů značky BMW a souvisejících aktivit, zejména organizování společenských, kulturních a sportovních akcí směřujících ke společnému vyžití členů spolku.

 

                                                                                   Čl. 3

                                                                       Členství ve spolku

1.  Členem spolku může být každá fyzická i právnická osoba, která souhlasí s jejími stanovami, uhradí členský příspěvek, dodržuje tyto stanovy a dodržuje usnesení orgánů spolku. Členství ve spolku vzniká rozhodnutím členské schůze na základě písemné žádosti uchazeče o členství a po uhrazení členského příspěvku. O přijetí rozhoduje členská schůze spolku. Přijetí/nepřijetí člena se uchazeči o členství sděluje písemně (poštou nebo e-mailem). Uchazeč o členství zašle na adresu spolku vyplněnou přihlášku, která je dostupná na internetových stránkách klubu www.boxermorava.cz a po zaplacení alikvotní části příspěvku do konce kalendářního roku se stává členem spolku. Spolek vede evidenci členů.

2. Člen spolku má právo:

  a) účastnit se členské schůze, podílet se na jejím rozhodování hlasováním. Podmínkou účasti na členské schůzi, jsou uhrazené příspěvky v daném roce.                                              

  b) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku

  c) podílet se na praktické činnosti spolku

  d) být informován o veškeré činnosti spolku, podílet se na ní a využívat všech výhod plynoucích z členství ve spolku

3. Člen spolku má povinnost:

  a) dodržovat stanovy, plnit usnesení členské schůze

  b) nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku

  c) účastnit se jednání orgánů spolku

  d) platit členské příspěvky včas, v termínu a výši stanovené členskou schůzí

4. Členství ve spolku zaniká:

  a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi

  b) úmrtím člena

  c) zánikem spolku

  d) vyloučením člena, o vyloučení rozhoduje členská schůze

  e) neuhrazením příspěvku po uplynutí dvou měsíců od termínu stanoveného členskou schůzí

5. Seznam členů spolku je veřejný a je přístupný na internetových stránkách spolku. Odesláním žádosti podle článku 3.1 stanov žadatel o členství vyjadřuje souhlas se zveřejněním svých údajů v rozsahu - jméno, příjmení, obec bydliště - v seznamu členů uvedeném na webových stránkách spolku.

 

                                                                                      Čl. 4                                                                                                                                                                  

                                                                            Orgány spolku

Organizační strukturu tvoří tyto orgány:

  a) členská schůze

  b) předseda

                                                                                     Čl. 5

                                                                           Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze a tvoří ji všichni členové spolku. Rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:

  a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov

  b) volí a odvolává výkonnou radu – kontrolní orgán spolku

  c) volí a odvolává předsedu a místopředsedu výkonné rady   

  d) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok a koncepci hospodaření spolku     

  e) stanovuje členské příspěvky a termín pro jejich uhrazení

  f) schvaluje členství nových členů  

  g) rozhoduje o zániku spolku

2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.

3. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku dle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat členskou schůzi, pokud o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o místě a čase konání zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu a to nejpozději 30 dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání.

4. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku. Každý člen má jeden hlas, hlasy členů jsou si rovny.

5. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis.

6. Výkonná rada je pětičlenná a má kontrolní funkci. Jejími členy je předseda, místopředseda a tři další členové spolku. Členy výkonné rady volí a odvolává členská schůze spolku nadpolovičním počtem hlasů přítomných členů spolku a je volena na dobu dvou let

 

                                                                                      Čl. 6

                                                                                 Předseda

1. Předseda je statutárním orgánem spolku, členem výkonné rady, který je oprávněn za něj jednat a je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen spolku. Předseda je schvalován členskou schůzí na základě návrhu výkonné rady nadpolovičním počtem hlasů přítomných členů spolku na dobu dvou let.

2. Povinnosti předsedy spolku jsou:

  a) vést a řídit spolek mezi jednáními členské schůze v souladu se stanovami spolku a pravidly stanovenými                 členskou schůzí

  b) vypracovat návrh rozpočtu spolku a koncepci hospodaření na následující období   

  c) vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku

  d) vede jednoduché účetnictví a podává běžné daňové přiznání na FÚ v místě svého sídla

                                                                   

                                                                                       Čl. 7

                                                                               Zánik spolku

Spolek zanikne rozhodnutím dvoutřetinové většiny přítomných hlasů členské schůze spolku. V případě zániku spolku provede likvidaci jeho majetku komise schválená členskou schůzí.

 

V Prostějově 22.11.2014

předseda spolku Tomáš Hudec

Zpět

Zpět na hlavní stránku

 


aktualizováno: 01.03.2024 12:31:48